31 فروردین 1397
تبلیغات

مدیریت استراتژیک بر اساس مدل SWOT

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک روش منطقی و علمی برای اتخاذ تصمیمات بزرگ سازمانی است که متضمن تجربه و قضاوت شهودی است .

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه جهت دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی می باشد .

فرایند مدیریت استراتژیک

1-  تدوین و طراحی : تعیین ماموریت ، شناسایی نقاط قوت و ضعف ( عوامل درونی ) ، شناسایی فرصت ها و تهدید ها ( عوامل بیرونی ) ، تعیین اهداف بلند مدت ، تعیین استراتژی های گوناگون ، مشخص کردن مجموعه فعالیت های هر استراتژی ، شیوه تخصیص منابع برای هر استراتژی و یا فعالیت و تعیین فضا و منابع لازم برای آنها .

2-  اجرای استراتژی : برای اجرای هر استراتژی ، لازم است هدف آن استراتژی مشخص گردد ( اهداف کوتاه مدت ) سیاست های اجرائی آن معلوم و سپس با ایجاد انگیزه ، اقدامات عملی آغاز گردد .

3-  ارزیابی استراتژی : فرایند ارزیابی به طور مستمر و با توجه به شرایط درونی و بیرونی از یک طرف و عملکرد های جاری و مقایسه آن با عملکرد مطلوب از طرف دیگر ، بازخوردهای لازم را ارئه و اصطلاحات را در عملکرد برای دستیابی به هدف کوتاه مدت ( استراتژی ) که معمولا سالانه در نظر گرفته می شود اعمال می گرداند .

مدیریت استراتژی با این پرسش کلی آغاز می گردد : کار اصلی ما چیست ؟ این سوال به تدوین اهداف و استراتژی ها یی ختم می شود که نتیجه آن در آینده معلوم می گردد . " پیتر دراکر "

اصطلاحات کلیدی :

-  بیانیه ماموریت ( گزاره اعتقادات ) : بیان مقصود ، فلسفه ، باور و چشم انداز کار ، تنظیم سندی که فعالیت یک سازمان یا گروه را از سازمان ها و گروه های دیگر که مشابه آن هستند متمایز می نماید و طیف فعالیت ها و محصولات تولیدی آن را مشخص می نماید . این سند حاوی ارزش ها و اولویت های سازمانی است که مسیر آینده را مشخص می نماید . این سند حاوی مطالبی است که استاندارد و متفق القول بیان می گردد .

-  فرصت ها و تهدیدات ( عوامل برونی ) : عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فن آوری ، رقابتی  و ... که بر اثر فعالیت آنها ، منافع سازمان یا گروه دستخوش فزونی یا کاهش می گردد . این عوامل قابل کنترل سازمانی نیست و بررسی آنها زمان زیادی لازم دارد .

مثال : نگرش ضعیف مدیران به فعالیت گروه های آموزشی " تهدید "

وجود رایانه و امکان دسترسی سریع به اطلاعات ( پدیده الکترونیکی ) " فرصت "

-  قوت ها و ضعف ها ( عوامل درونی ) : امور قابل کنترل درونی در سازمان و یا گروه که در مقایسه با سایر سازمان ها یا گروه های رقیب ، به صورت نقطه قوت و ضعف تعیین می گردند .

موجودیت سازمان یا گروه و علت وجودی و هستی آن با فهرست شدن نقاط قوت و ضعف مشخص می گردد و نه با عملکرد آن .

مثال : حضور سر گروه با سابقه ، علاقمند و متخصص ( قوت )

حجم گسترده کار و ساعت کم  ( ضعف )

-  اهداف بلند مدت : هدف ها تعیین کننده مسیر اصلی فعالیت ها می باشند اگر فراتر از یک سال زمانی را در بر گیرد ، هدف های آرمانی و غایی را تشکیل می دهند که بر اساس رسالت و ماموریت تدوین می گردند .

-  اهداف کوتاه مدت : برای دستیابی به اهداف بلند مدت ، هدف های کوتاه مدتی برای یک سال کاری تدوین می گردند .

-  سیاست : رهنمودها  ، مقررات و رویه هایی که سازمان برای دستیابی به هدف ها رعایت می کنند و هنگام تصمیم گیری به عنوان رهنمود استفاده می شود .

-  تحلیل استراتژی : انتخاب راه حل های مناسب با توجه به عوامل درونی و بیرونی از طریق تهیه جدول ملتریسی از عوامل درونی و بیرونی و نمودار  SWOT

تهدید T=Treat       فرصت  o=opportunity   ضعف  w=weak      قوت  s=strong

1- جدول ماتریسی : یک جدول نه خانه ای در نظر بگیرید .

Strong

نقاط قوت را لیست کنید

Weak

نقاط ضعف را لیست کنید

Opportunity

فرصت ها را لیست کنید

استرتژی

so

استراتژی

wo

Treat

تهدید ها

استراتژی

st

استراتژی

wt

1.  استراتژی soستراتژی تهاجمی " Aggressiveد و به دلیل برخورداری موقعیت از نقاط قوت و فرصت ، امکان توسعه کار وجود دارد .

2.  استراتژی woاسترتژی محافظه کارانه " conservativeا علیرغم وجود ضعف در عومال درونی اما فرصت های بیرونی در اختیار می باشد که با کمک آنها به تقویت عوامل درونی باید پرداخت .

3.  استراتژی stستراتژی رقابتی  " competitive زیرا علیرغم وجود تهدیدات بیرونی از قوت برخوردارند که با کمک آنها عوامل تهدید بیرونی به عنوان رقیب حذف می گردند .

4.  استراتژی wtستراتژی تدافعی " Defensiveرد زیرا هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی از چنان ضعفی برخوردارند که برای حفظ این موقعیت از این استراتژی استفاده می شود .

یادداشت خود را اضافه نمایید

نام شما:
یادداشت:

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به

extra online phentermine saturday delivery tetracycline bruising taking xanax with ambien accutane and results l-carnitine weight loss how to inject phenergan tablets xanax order online with no prescription message boards for zetia protonix medicine cefaclor 250 mg evista vs fosamax amoxicillin solvent safety of hoodia claritin ingredient what is better viagra or levitra snorting lamictal losing weight after stopping lexapro does diflucan cause die off symptoms prozac interaction with alchohol hoodia for diet clomid for men viagra usage isoniazid therapy buy 5-htp meridia cheap from india lisinopril reactions asacol drug mg of fluoxetine 5-htp increase lh plavix and platelets pharmacology interaction of morphine and bupropion allergic reaction to prednisone zolpidem ambien wild ginseng buyers discount ambien zoloft problems organic ginseng teas australia vytorin warnings zofran odt trileptal and bipolar phentermine wikipedia surgery and aspirin hoodia 57 viagra soft foods to avoid with coumadin aspirin desensitization home for purim elliot yasmin buy viagra ups no script xanax wellbutrin 300 prednisone information brahmi oil drug testing hydrocodone shemale yasmin zyprexa bipolar counteracts lipitor wellbutrin price comparison nitroglycerin tablets why is nexium so expensive combining cymbalta with effexor buy differin gel ginseng and weight loss roza and the horse prince purchase phentermine online using mastercard cymbalta 60 mg can ambien cause priapism insulin resistance glucophage foods to avoid while on coumadin buy accutane 120mg day cymbalta online pharmacy vicodin hydrocodone phentermine no rx usa vicodin snorting olanzapine lawyers los angeles brahmi herb effexor works to cure depression lasix 40 mil taken while pregnant real phentermine no dr prescription needed neem toothpaste wholesale diflucan no prescription what causes multiple pregnancies clomid lipitor flatulence taking prometrium during pregnancy alprazolam for dog no prescription cialis adverse reaction hydrocodone cheap tadalafil prednisone lab values hydrocodone compound syrup mor olanzapine lawyers california mevacor 40mg tab neurontin pain carafate vomiting dog mefloquine lariam adverse effect of bactrim methotrexate danger lipoplex with hoodia teva amoxicillin actions of lopressor hydrochlorothiazide gout did remeron help anyones anxiety buy zocor acyclovir si diet pills with hoodia fsh levels change while taking clomid prescription not required phentermine eliminating effexor withdrawl symptoms zithromax lowest price stress cardiomyopathy valium propecia buy paypal phentermine amoxicillin treatment tamoxifen citrate research chemicals valium addiction abuse metformin risks depakote 250mg l-carnitine removing toxic metals richs msm lotion who makes cialis seroquel drug interactions ambien 5mg dizziness from taking zovirax and benadryl citalopram alcoholism ambien driving viagra purchase online phytopharm hoodia improved l-glutamine nizoral everyday hydrocodone gg syrup wellbutrin xl 150 pt 141 viagra im prescribed xanax for stop taking prozac meridia 15mg what happens if i snort hydrocodone mobic compared to ibuprofen diflucan dosage dogs aspirin dosage alcohol and coumadin pulmicort albuterol viagra tutorial 100 hoodia gordonii lexapro and bipolar lowest price viagra