6 مهر 1400
تبلیغات

سامانه دريافت، پيگيري، ارزيابي و نظارت بر مصوبات فرهنگي استانها

 

امکانات و ویژگی های سامانه دريافت، پيگيري، ارزيابي و نظارت بر ايده ها و طرحها

 1. دریافت طرح های فرهنگی
 2. دریافت ایده های فرهنگی جمع آوری و سامان دهی مجریان و فعالان فرهنگی استان
 3. سیستم نظارت بر طرح های فرهنگی توسط کمیته های اختصاصی
 4. سیستم اختصاص دهی بودجه به طرح های فرهنگی
 5. سیستم ارجاع طرح های فرهنگی به کمیته ها  مدیریت گردش ان
 6. امکان تعریف بودجه استان بر اساس نوع فعالیت ها ی فرهنگی
 7. سیستم مدیریت و نظارت بر قراردادهای مجریان و فعالان فرهنگی بر اساس بودجه موجود
 8. سیستم مدیریت جلسات و قرارملاقات مربوط به بررسی طرح ها و ایده های فرهنگی
 9. سیستم مدیریت پرداخت بر اساس وضعیت پیشرفت پروژه های فرهنگی
 10. سیستم مدیریت وظایف و نظارت بر اجرای انان
 11. امکان گزارش گیری از وضعیت طرح های جدید مجریان و فعالان فرهنگی- وضعیت مالی مجریان وضعیت قراردادها- مراحل قراردادها و مصوبات ان - وظایف و تحقق انان
 12. سیستم گزارشات پیشرفته جهت گزارش گیری از شاخص های مورد نظر

دریافت کاتالوگ

 

CRM سنجش نیاز به