شروع به کار با CRM

شروع به کار با CRM

تنظیمات مراحل فروش

تنظیمات شیوه های آشنایی

ایجاد کارکنان و دسترسی

فصل اول - ورود به دنیای CRM ماهان

تعریف مشتری

مدیریت پروژه

مدیریت وظایف

ابزار هوشمند جمع آوری سرنخ