“سازمان مشتري مدار “

“سازمان مشتري مدار “ يك سازمان داراي طبقه‌بندي‌هاي اداري، چارت‌هاي سازماني، قسمتهاي مختلف و اهداف و خطي‌مشي‌ها، دستورالعمل‌ها و بسياري ... ادامه مطلب