موضوع : مدیریت سیستم و کیفیت

تجارت الکترونیک وجهانی شدن اقتصاد،صنایع راباچالش های مرتبط با بازارهای جهانی ومفاهیم نوین سازمانی مانند زنجیره های عرضه چابک ،شرکت های گسترده وسازمانهای مجازی مواجه کرده است.

سازمانها بیش ازپیش به بازار ،مشتریان وتامین کنندگان توجه می کنند.کیفیت محصول بجای بازارهاومشتریان محلی بوسیله بازارها ومشتریان جهانی مورد قضاوت قرار می گیرد.سیستم های تامین کیفیت سازمان نه تنها بخشهای عملیات داخلی سازمان را در بر می گیرد بلکه به بخشهای بیرونی مانند مشتریان ،شرکاء وتامین کنندگان گسترش پیدا کرده واین امر باعث شده است توانائیهای رهبری ورقابت در تامین کیفیت بوسیله توانائیهای شرکاء تکمیل وتقویت گردد.بهمین دلیل تکنولوژیهای تامین کیفیت سنتی بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.

مواردی مانند «تمرکزبر مشتری » و«ارتباط مؤثردوجانبه با تامین کنندگان»درحال حاضر مفاهیم اساسی فلسفه مدیریت کیفیت می باشد.ابزاری که توسط سازمانها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت استفاده می شود سیستمهای مدیریت اطلاعات کیفیت(QIMS) می باشد که اطلاعات کیفیت خود را ازمنابع داخلی وخارجی سازمان گردآوری نموده وجهت تسهیل در ارتباطات ،این اطلاعات بین سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان به اشتراک گذاشته می شود.

در این مقاله ،یک مدل از سازمانهای گسترده ویک مدل مفهومی ویک مدل عملی از سیستم مدیریت کیفیت برپایه اینترانت/اکسترانت/اینترنت یا IEI-QIS معرفی می گردد.این سیستم قادر است اطلاعات کیفیت را از سازمان ،مشتریان محصول وتامین کنندگان جمع آوری و یکپارچه نموده و به عنوان ابزار قدرتمندی در زمینه مدیریت کیفیت در سازمان های مدرن بصورت مؤثر و سودآوری عمل کند.درپایان مقاله نیزیک معماری سه لایه وبر پایه مدل کلاینت/سرور از سیستم IEI-QIS معرفی می گردد.

یکی از مهمترین فلسفه های مدیریتی که در طی قرن اخیرباعث تاثیرات انقلابی درسازمانها گردیدفلسفه مدیریت کیفیت جامع یا TQM بود.جهان ازسال 1950به این طرف شاهد پیاده سازی اصول TQM در زمانی شدکه معلمین کیفیت مانند ژوران،دمینگ،کرازبی،فیگنبام ودیگران روشهای متنوع افزایش کیفیت راکه باعث بهبودکیفیت گردیدبوجودآوردند.به این ترتیب هم تئوریسین ها وهم عملگران با کنجکاوی در مورد اصول TQM شروع به بحث ومطالعه کردند.در دهه 1980 به TQM بعنوان یک روش جادویی برای کمک به افزایش سطح رقابت نگاه می شد. بعد از چند سال مشخص شد که پروژه های TQM به آن نتایج مورد انتظاردست پیدا نکرده اند.

برای مثال کاتلروکلینر(1997) واهیر(1996)براساس مشاهدات خود به این نتیجه رسیدندکه حدود دوسوم پروژه های TQM در سطح جهان شکست خورده اند.

از طرف دیگر یکسری مطالعات (زئیری،2001) که در مقاله ای گزارش گردیدنشان دادکه از نقطه نظربهبود کیفیت مداوم ،فلسفه TQM به طور واقع به نتایجی دست پیدا کرده است.

این گزارش های متناقض نشان دادکه TQM بعنوان یک فلسفه مدیریتی قوی می باشد اما نیاز به تلاشهای زیادی دارد تا اینکه در عمل بتواند به نتایج خوبی دست پیدا کند.یکی از این تلاشهاکه در پروژه هایTQM معمولا به فراموشی سپرده می شود،سیستم اطلاعات کیفیت یا QIS می باشد.

QIS ابزاری است که سازمانها برای پشتیبانی از مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار می دهند.

QIS اطلاعات کیفیت خودرا از بخشهای داخلی وخارجی سازمان بدست می آورد وبوسیله محیط ارتباطی موجود این اطلاعات را بین سازمان ،مشتری وتامین کنندگان به اشتراک می گذارد.

1-QISوMIS

QIS یک سیستم اطلاعاتی است که برای نیل به بهبود کیفیت مداوم مورد استفاده قرار میگیرد. (ژوران وگرینا، 1997) بنابراین به منظور توسعه QIS اصول ومتدولوژی MIS در پروژه های TQM بکار می رود ویا بعبارت دیگر TQM+MIS=QIS

اصل پایه ای MIS عبارت است از فرایند تبدیل داده به اطلاعات (دیویس واولسون،1985) . با یک مثال کاربرد MIS در یک محیط تولیدی در اینجا شرح داده می شود :یک واحد تولیدی رابا500 نفر کارگر در نظر بگیرید.مشخصات کارگران این واحد بعنوان داده شناخته می شود.فرض کنیدکه مدیر این واحد نیاز دارداسامی کارگرانی که آموزش عملیات برش چرخ دنده را گذرانده اند بداند.این اسامی با پردازش داده های کارگران به مدیرواحد اعلام می شود.نتیجه پردازش بصورت لیستی است که شامل اسامی کارگران مورد نظر می باشد.

این لیست شامل اطلاعاتی است که مدیر واحد نیاز دارد.روشی که این لیست آماده می شودبعنوان یک مدل شناخته می شود.معمولا کاراییMIS با زمان پردازش ،صحت اطلاعات و دسترس پذیری برای شخص مورد نظر اندازه گیری می گردد.زمانیکه این جنبه های MIS فقط برای فعالیتهایی که باعث بهبود کیفیت می شود بکار رود سیستم مورد نظر QIS نامیده می شود .بسته به استراژی کیفیتی که سازمان انتخاب می کندQIS دارای زیر سیستم های مختلفی می باشد.این زیر سیستم ها به ترتیب زیر می باشند:

1) سیستم اطلاعات دایره کیفیت

2) سیستم اطلاعات ارزیابی خرابی

3) سیستم اطلاعات هزینه کیفیت

4) سیستم اطلاعات خرابی صفر

5) سیستم اطلاعات توسعه بازخورد مشتری

6) سیستم اطلاعات مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیت

7) سیستم اطلاعات آموزش ویادگیری

8) سیستم اطلاعات ممیزی زنجیره کیفیت

9) سیستم اطلاعات مشاوره کیفیت

توسعه سیستم های نه گانه ذکر شده بستگی به استراتژی کیفیت دارد ودرنهایت با یکپارچه کردن آنها می توان QIS را ایجاد کرد.

یک روش اینست که تما م زیر سیستم های فوق همزمان توسعه داده شودکه این امر درعمل آسان نیست ، اما مطالعه دقیقی نشان داده است که مؤثرترین استراتژی کیفیت ، مونیتورینگ عناصر سیستم کیفیت می باشد وبقیه زیر سیستم ها را می توان با توسعه QIS وبه تدریج به هم پیوند داده وبین آنها یک شبکه کامپیوتری ایجاد نمود .

2-QIMS

طبق استاندارISO9000 ،مدیریت کیفیت یک سازمان فعالیتهای مربوط به امور کیفیت سازما ن را کنترل وراهبری می کند.

برای پشتیبانی از تداوم کیفیت ، سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت (QIMS) نقش مهمی درسالهای گذشته در انجام عملکرد های پایه ای واساسی مانند جمع آوری داده های کیفیت ،ذخیره وآنالیز وبازخورد آنها ایفا کرده اند .

مدیران ،تکنسین ها وپرسنل تمامی بخش های سازمان می توانند به این داده ها دسترسی پیداکرده ونتایج را در زمان ومکان مناسب مورد تجزیه وتحلیل قرار داده وبراساس این اطلاعات تصمیم گیری های صحیح صورت دهند.

همراه با یکپارچگی جهانی اقتصاد،مدل های سازمانی جدیدی مانند سازمانهای مجازی،زنجیره های تامین، سازمانهای گسترده وشرکت های چند ملیتی پا به عرصه نهاده وباعث گردیده اند که تئوری های مدیریت کیفیت نیز واردمراحل جدیدی گردد. به طور کلی ، سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت سنتی بیشتر بر فعالیت های کیفی داخلی سازمان تمرکز داشته اند،این امر برای سازمانهای گسترده وجهانی امروز کارایی نخواهد داشت . اینترنت باعث شده است که سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت ،اطلاعات مورد نیاز خود را از بخش های مختلفی مانند مشتریان وتامین کنندگان در سراسر جهان گردآوری نماید.

سیستم مذکور می تواند داده های کیفیت را پردازش نموده ، ابزار تجزیه وتحلیل کیفیت را تهیه کرده ، از بازار های محصولات وکسب وکار جهانی پشتیبانی نموده واطلاعات کیفیت را در کل سازمان گسترده به جریان انداخته وباعث بهبود مداوم تصمیم گیری های صحیح در کنترل کیفیت گردد.

3-مدل سازمان گسترده

در حال حاضر سازمان ها در یک بازار رقابتی شدید وسریعا” متغیر قرار دارند. یک سیستم تامین کیفیت در یک سازمان مدرن ، بایستی بتواند کسب وکار داخلی ،مشتریان ،بازاروتامین کنندگان را تحت پوشش خود قرار دهد.در بعد داخلی ،سازمان بایستی محیطی را ایجاد کند که افراد را کاملا” درگیر کرده وسیستم مدیریت کیفیت بتواند بصورت اثر بخش فعالیت نماید.رهبران سازمان باید سیاستها واهداف کیفیت را برای سازمان روشن نموده وفرایند های مناسب را جهت رسیدن به این اهداف تهیه کرده ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت اثر بخش را جهت دستیابی به این اهداف ،ایجاد ،پیاده سازی ونگهداری نمایند.

سازمان ورهبران آن باید بیشترین توجه خود رابه مشتریان وتامین کنندگان مبذول نموده وبه دنبال ایجاد یک سازمان گسترده ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت گسترده بوده وبصورت مؤثر وکارا آن را عملیاتی نمایندتا اینکه این امر بتواند نیازهای مشتریان را پاسخگو بوده وقطعات واجزای تهیه شده از خارج سازمان را کنترل کیفیت نماید.

هم مشتریان وهم تامین کنندگان در کسب وکار سازمان درگیر می باشند .یک سازمان باید بازار کسب وکار خود را به مشتریان وتامین کنندگان گسترش داده تا بتواند یک سازمان گسترده وجهانی گردد.

در شکل مزبور مشتریان بیشترین تاثیر را بر کنترل کیفیت دارند زیرا باز خورد آنها باعث می شود کیفیت محصولات بررسی مجدد وبهبود پیدا کند .تامین کنندگان نیز می توانند با تامین مواد واجزاء با کیفیت از خارج سازمان ،تاثیر زیادی بر کیفیت محصولات سازمان بگذارند.

4-سیستم اطلاعات کیفیت برپایه اینترانت /اکسترانت/اینترنت(IEI-QIS)

بیشتر سیستم های مدیریت اطلاعات کیفیت بر اساس اینترانت پایه گذاری شده واطلاعات داخلی یک سازمان را ازیک بخش محلی سازمان گردآوری می نمایند.درحالیکه اینترنت واکسترانت می توانند به سازمان کمک کند تا مرزهای فعلی خود را شکسته ویک سیستم مدیریت اطلاعات کیفیت گسترده ایجاد کند که در اینجا این سیستم راIEI-QIS نامیده میشود.

برای سازمانهایی که واحدهای آنها در مکانهای مختلف جغرافیایی پراکنده شده اند ، IEI-QIS قادر است مرزهای محلی را شکسته واطلاعات کیفیت را از جاهای مختلف جمع آوری ،تحویل وبازخورد نماید.IEI-QIS باعث می شود ارتباطات مربوط به اطلاعات کیفیت بصورت بهنگام ، کافی ومؤثر بین نواحی مختلف سازمان برقرار گردد.IEI-QIS می تواند با برقرار کردن ارتباطات اطلاعاتی کیفیت ،دفاتر فروش وایستگاههای خدمات دهنده رادر سراسر جهان به هم پیوند دهد.

سیاستهای کیفیت ،اهداف ،برنامه ها ،پیاده سازی، بهبودوعملکردهای تامینی وبیمه ای وهمچنین شرکت ، مشتریان وتامین کنندگان وسایربخشهای ذینفع می توانند برروی پلاتفرمIEI-QIS تجمیع و یکپارچه گردند.

کاربا IEI-QIS مثل اینست که یک مدیر یا کارمند ، یک سفرکاری به بخشهای مختلف سازمان در هرمکانی که استقرار پیدا کرده اند داشته باشد.در یک سازمان گسترده ،IEI-QIS می تواند تقاضا ی همکاری در تهیه واستفاده از اطلاعات کیفیت را بین مشتریان وتامین کنندگان برآورده نماید.

در تئوریهای معاصر مدیریت کیفیت، مشتریان وتامین کنندگان نقش مهمی در مدیریت کیفیت یک سازمان ایفا می نمایند.شراکت استراتژیک با مشتریان وتامین کنندگان می تواند باعث شود که توانائیهای رهبری ورقابتی یک سازمان با توانائیها وقدرت شرکاء ترکیب گردد.تمرکز روی مشتری وارتباطات مؤثر دوسویه با تامین کنندگان یکی از مفاهیم کلیدی در تئوریهای مدیریت در حال حاضر می باشدماننداستاندارد ISO9000 ،مدل اروپائی تعالی سازمانی(EFQM) وجایزه ملی کیفیت مالکلوم بالدریج که از تئوریها ی معاصر در مدیریت کیفیت استفاده می نمایند.

برای رسیدن به هدف تجمیع اطلاعات دریافتی از سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان از نواحی مختلف ،اینترانت ،اکسترانت واینترنت پلاتفرم شبکه ای یکپارچه وایده آلی رابوجود می آورند.تقاضا برای IEI-QIS می تواند بعلت ایجاد وتوسعه مدل های تولیدی پیشرفته مانند تولید شبکه ای ،تولید چابک وغیره نیز باشد. در مدل های تولیدی پیشرفته که اعضای سازمان در نواحی مختلف یا حتی در سطح جهان پراکنده شده واسقرار پیدا کرده اند ودارای ارتباطات نزدیک وهمکاری مؤثردوجانبه در تولید وتوسعه محصولات می باشد .به منظور اینکه بتوان همکاری مؤثر ودوجانبه در فعالیت های مدیریت کیفیت را بین اعضاء پشتیبانی نمود نیاز به سیستم های اطلاعاتی بر بستراینترانت /اکسترانت / اینترنت به شدت احساس می شود. توسعه مدلهای مدیریت کیفیت ومدل های سازمان نهایتا” به توسعه IEI-QIS منتهی خواهد شد .

1-4 ) مدل مفهومی IEI-QIS

مانند مدل سازمانهای گسترده که در شکل2 نمایش داده شدIEI-QIS نیز ازطریق جمع آوری ،ذخیره سازی ،تجزیه وتحلیل وبازخورد اطلاعات از تمامی فعالیت های مدیریت کیفیت پشتیبانی می کند.

IEI-QIS دایره کیفیت را ایجاد ویک شبکه اطلاعات کیفیت را شکل می دهد که از سه جریان مرتبط وهمزمان از اطلاعات کیفیت به شرح ذیل تشکیل شده است :

1- جریان اطلاعات کیفیت درون سازمان

در مدیریت کیفیت جامع (TQM) سیستم مدیریت کیفیت تمام کارمندان ، تمام بخشهای یک سازمان وتمام فرآیندهای مرتبط با محصول را پوشش می دهد. بنابراین یک جریان اطلاعات کیفیت در بین تمامی بخشها وکارمندان سازمان بوجود می آید.

IEI-QIS اطلاعات کیفیت داخلی را بوسیله اینترانت وبرای سازمانهایی که واحدهای آنها در مکان های مختلف پراکنده شده اند بوسیله اینترنت واکسترانت گردآوری می نماید.

2- جریان اطلاعات کیفیت بین سازمان ومشتریان

بااستفاده از اینترنت واکسترانت ،مشتریان می توانند با بخش های فروش ،فروشندگان وبخش های خدمات سازمان ارتباط برقرار کنند. صدای مشتریان مانند تقاضاها،رضایتمندی ها، شکایات ،موافقت ها،پیشنهادات وغیره می توانداز طریق دسترسی از راه دور به سیستم ویا از طریق یکپارچگی وارتباط بیسیم سیستم مدیریت کیفیت سازمان وسیستم کیفیت مشتریان شنیده شود.

این موضوع به این معنی است که مشتریان به طور مستقیم در فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان درگیر می باشند .

3-جریان اطلاعات کیفیت بین سازمان وتامین کنندگان

به طور مشابه تامین کنندگان می توانند با خریداران وبخش های کنترل کیفیت محصول یک سازمان از طریق اینترنت واکسترانت ارتباط برقرار نمایند.

تامین کنندگان با اطلاعاتی مانند داده های مربوط به کیفیت قطعات خریداری شده ،رهگیری اطلاعات سیستم تامین کیفیت مربوط به خود آنها ،اطلاعات بازخورد از مشکلات وغیره ، به طور مستقیم در فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان درگیر شوند. براساس قرارداد،سازمان دانش ومنابع را با تامین کنندگان به اشتراک گذاشته وابزار کامپیوتری کنترل کیفیت، اسناد،استانداردها وغیره را برای تامین کنندگان تهیه می کنند.

2-4) مدل عملی IEI-QIS

IEI-QIS سیستم تامین کیفیت یک سازمان را ایجاد ودر خصوص فعالیت های مدیریت کیفیت سازمان خدمات رسانی می کند.طبق مدل PDCA (برنامه ریزی کن ،انجام بده ، چک کن ،عمل کن) که توسط متخصص آمریکایی کیفیت دکتر دمینگ ارائه گردید،اصلی ترین فعالیتهای یک سازمان درمرحله کنترل کیفیت دربخش طراحی ،تولیدواستفاده از محصول ودرمرحله مدیریت کیفیت در بخش برنامه ریزی ،چک کردن وبهبود می باشد.

برای پیاده کردن مدیریت کیفیت در یک سازمان چندین فعالیت پشتیبانی مورد نیاز است مانند رهگیری سیستم ،کیفیت آموزش پرسنل ، استاندارد نمودن فعالیتها .

ابزارهای کیفیت اغلب در کنترل کیفیت ومدیریت کیفیت بکاربرده می شوند.

این ابزارها شامل ابزار7QC (ابزارکنترل کیفیت مانندSPC) ابزار7QM(ابزارمدیریت کیفیت) QFD (استقرار عملکردکیفیت) روشهای طراحی تاگوچی وطراحی robust،DFX (طراحی،تولید،مونتاژ،تست،نگهداری وغیره)،متدهای تجزیه وتحلیل خطا وغیره.

«مدیریت برنامه ریزی کیفیت» بعنوان یک فعالیت مهم در مدیریت کیفیت بوسیله اداره فرایندها واسناد وبا ایجاد سیاستهای کیفیت، اهداف کیفیت وبرنامه های کیفیت و بصورت مؤثر کنار هم قراردادن آنها ازمدیریت کیفیت سازمانهای گسترده پشتیبانی می کند.

«مدیریت بهبود کیفیت» بعنوان یک ماجول منحصر بفرد ،از جمع آوری داده ها واطلاعات خطاهای کیفیت ،بازبینی داده ها وگزارشات ، ردگیری وتحلیل دلایل خطا،انجام عملیات تصحیح کننده وثبت اثربخشی هر حرکت تصحیح کننده برای مدیریت تغییرات فرایندها پشتیبانی می کند.

IEI-QIS از«کنترل کیفیت » درچرخه زندگی محصول از سه جنبه طراحی ،تولیدواستفاده پشتیبانی می کند:

درفرایند طراحی ،ماجولهای IEI-QIS شامل تفکیک اهداف کیفیت ومدیریت فرایندهای طراحی ،ارزیابی کیفیت طراحی وبرنامه ریزی جهت بازبینی وآزمایش می باشد.

درفرایندتولید،ماجولهایIEI-QIS شامل جمع آوری داده های تولید،کنترل فرایندآماری ،کنترل کیفیت مواد،مدیریت عدم تطابق ،بازخوردمشکل وخطا وغیره می باشد.

درفرایند استفاده ،ماجولهای IEI-QISعبارتنداز: بسته بندی وحمل ،تجزیه وتحلیل شکایات و بررسی رضایتمندی مشتری،مدیریت خدمات پس از فروش ،مدیریت نگهداری وغیره .

ماجولهایی که در فعالیتهای «مدیریت پشتیبانی کیفیت» پیاده سازی می شوند عبارتنداز: رهگیری سیستم کیفیت ،آموزش پرسنل ،مدیریت اسناد کیفیت ،قاعده مند و استاندارد کردن ومدیریت خصوصیات ومشخصات وکنترل هزینه کیفیت.

همچنانکه در شکل 3 با عنوان «ابزارپشتیبانی» نشان داده شده است انواع گوناگونی از ابزارهای کامپیوتری کیفیت جهت پیاده سازی وظایف مدیریت کیفیت معرفی شده است.

به منظور پیاده سازی IEI-QIS ، باید «پلاتفرم سیستم» نیز راه اندازی گردد.این پلاتفرم شامل DBMS (سیستم مدیریت پایگاه داده ها ) ،ابزارپردازش اطلاعات تحت وب ،ابزار ارتباطات شبکه ای ،ابزارتهیه گزارش ،ابزارملاقات شبکه ای ،ابزارپست الکترونیکی ، ابزارفاکس الکترونیکی وغیره می باشد.

برای عملیاتی کردنIEI-QIS ،پلاتفرم سیستم مدیریت مجوزدهی ومونیتورینگ عملیات سیستم راپیاده سازی کرده، برنامه های سیستم جهت کاربران را پیکربندی نموده وسیستم های واسط کاربربین سازمان ،مشتریان وتامین کنندگان رامدیریت می کند.

3-4) معماری سیستم IEI-QIS

برای پیاده کردن مدیریت کیفیت برپایه اینترانت/اکسترانت/اینترنت ازمدل کلاینت /سرورIEI-QIS استفاده می شود. بطور کلی معماری این سیستم به سه لایه تقسیم می شود.لایه دسترسی ،لایه کاربردولایه پشتیبانی .

این سیستم درشکل 4نمایش داده شده است.

1)لایه دسترسی

درلایه دسترسی ،کاربران سیستم شامل پرسنل ،مشتریان ،تامین کنندگان وشرکاء با استفاده از کاوشگروب به سیستم دسترسی پیدا می کنند.این کار باعث می شود به علت شفافیت سیستم ،کارتوسعه سیستم در بستر اینترانت/اکسترانت/اینترنت به راحتی صورت گیرد.از طریق کاوشگروب کاربران دارای مجوزمی توانندبه سیستم IEI-QIS از هر مکان ودرهرزمانی واردشوند.شفافیت سیستم همچنین باعث توسعه آسانترسیستم ونگهداری وپیکربندی ساده ترآن می شود.

2)لایه کاربرد

لایه کا ربرد یک لایه منطق کسب وکارمی باشد که درآن، لایه دسترسی، سرویسها ی کاربردی را از طریق واسط کاربروبا استفاده از یکی از تکنولوژی اشیاء توزیع شده مانندCORBA،RMI،J2EE یا DCOMمورد استفاده قرارمیدهد.لایه کاربرد به زیر لایه های زیر تقسیم می شود:

*زیرلایه E-Tools

این زیر لایه شامل ابزار نرم افزاری تحت وب مانند ابزارجمع آوری داده ،ابزار جستجو،ابزار گزارش گیری، ابزارپست الکترونیکی ،ابزارملاقات شبکه ای ،ابزار کامپیوتری کنترل کیفیت (مانند SPC،QFD،FMEA) وابزار دستیار آنلاین می باشدکه به صورتی مورد استفاده قرار می گیردکه هم از دید کاربران وهم از دیدتوسعه دهندگان سیستم ،قابل حمل بودن آن افزایش یابد.

*زیرلایه عملکردسیستم

این زیر لایه ماجولهای اساسی عملیات مربوط به مدل عملی سیستم راپیاده سازی کرده وآنها را با سیستم های کاربردی داخلی سازمان مانندPDM ،ERP،SCM ،CRM وسیستم کیفیت مشتریان وتامین کنندگان از طریق اکسترانت ویا اینترنت تجمیع و یکپارچه می کند.

*زیرلایه اشیاءکسب وکار

اشیاء کسب وکارسیستم برروی اشیاء مرتبط با مدیریت کیفیت یک سازمان مانند محصولات ،پرسنل ،مشتریان ،تامین کنندگان واسناد تمرکز می کند وبوسیله تکنولوژی شیئی گرا پیاده سازی می شوند .این امر برای پیاده سازی سیستم وبرای آسان تر شدن توسعه های بعدی سیستم ضرورتی اساسی می باشد.

*زیرلایه دسترسی داده

این زیر لایه، شیئی دسترسی داده را که به سرویس دهنده های شبکه و پایگاه داده بوسیله تکنولوژی های JDBC ویا ADO دسترسی پیدامی کند پیاده سازی می کند.

3)لایه پشتیبانی

لایه پشتیبانی ازسخت افزارهایی مانند کامپیوترها وشبکه ها ونرم افزارهای سیستم عامل وسیستم مدیریت پایگاه داده تشکیل می شود.در سیستم ،سرویس دهنده های پایگاه داده یگانه بوده واین کار باعث می شود داده ها همسان شده ومشکلات یکپارچگی سیستم کاهش یابد.

نتیجه گیری

سیستم اطلاعات کیفیت بر پایه اینترانت /اکسترانت/اینترنت (IEI-QIS) با TQM در یک سازمان گسترده ارتباط داشته واطلاعات کیفیت را ازوبه سازمان،مشتریان وتامین کنندگان وشرکاء از طریق شبکه جمع آوری و یکپارچه می کند.IEI-QIS یک پلاتفرم قدرتمند برای مدیریت کیفیت درسازمانهای مدرن می باشد.یک سازمان گسترده می تواند مدیریت کیفیت خودش را با استفاده ازپلاتفرم IEI-QIS تسهیل کرده وبا مشتریان وتامین کنندگان خودبصورت نزدیک وآسان ارتباط دو جانبه جهت بهبود فرایندهای سازمان ،فرایندهای تامین کنندگان وفرایندهای مشتریان وکیفیت محصول ،کارایی مدیریت وخدمات رسانی به مشتریان برقرارکرده وباعث گرددسیستمهای مدیریت کیفیت ،کاراتر،اثربخش تر وتعاملی ترومشارکت جویانه ترگردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *