شرح وظایف مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

·     ارزیابی مستمر روند اجرای طرح ها و برنامه های مصوب واحدهای مختلف سازمان.

·   تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه پروژه ها ، طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی ، تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه جهت ارائه به سازمان و دفتر.

·    نظارت ، ارزشیابی و سنجش مستمر عملکرد ، کارایی و اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های سازمان در کلیه مراحل.

·    تهیه و تدوین شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابی بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

·    سنجش مقایسه ای عملکرد مدیریتهای شهرستان و بخش های تخصصی سازمان.

·    اجرای تکالیف دبیرخانه کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با رشوه و فساد و ارائه گزارش.

·    بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه.

·   تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها ، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها با اهداف برنامه ها ، دستورالعملها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی.

·   بررسی عملکرد مدیران و سنجش میزان رضایت مردم ، از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

·    تهیه گزارش در فواصل سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه ، و سالانه از عملکرد واحدهای مختلف برای سازمان و دفتر.

·    ایجاد تعامل و همکاری موثر با سازمانهای نظارتی برون سازمانی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و … .

·    تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.

·    انجام بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به مدیران ذیربط.

·    بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات واصله و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

·    بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و …

·    پیگیری و اخذ نظرها و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام نتیجه به شاکیان.

·    جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه راهکار برای کاهش شکایات و تهیه گزارش برای سازمان و دفتر.

·    انجام پیگیری های لازم و مستمر به منظور استقرار نظام پیشرفته و مکانیزه جهت افزایش دقت ، سرعت و کیفیت گزارش گیری و گزارش دهی.

·    بررسی و مطالعه مستمر بخشنامه ها و دستوالعمل های صادره از سوی وزارت متبوع ، سازمانها و …. و نظارت بر حسن اجرای آنها.

·    اجرای امور مربوط  به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش های لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس سازمان و سایر مراجع ذیربط .

·    انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحد های سازمان و تجزیه و تحلیل آنها

·    دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحد ها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی آنها جهت تهیه گزارش های لازم.

·    همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقرراتبررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *