منابع انسانی سرمایه‌های ارزشمندی برای کارخانجات جهت دستیابی به ابداعات تازه و برتری‌های رقابتی پایدار به حساب می‌آیند. این متن نقش ظرفیت مدیریت دانش در ارتباط بین تمرینات استراتژیکی HR و ابداعات تازه را مورد تحقیق قرار داده است. نتایج ما نشان می‌دهد که تمرینات استراتژیکی HR یقیناً به ظرفیت مدیریت دانش مرتبط است و خود این امر نیز به ابداعات تازه ارتباط دارد.یافته‌ها حمایت از تأثیرغیر مستقیم ظرفیت مدیریت دانش بر روی ارتباط بین تمرینات استراتژیکی HR و ابدعات تازه را نشان می‌دهد.تمرینات استراتژیکی HR پرکاربردترین تأییداتشان را از طریق ظرفیت فراگیری دانش، تقسیم آن و به کارگیری‌اش می‌گذارند. این یافته‌ها نقش‌های حساس مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش را در فرآیند ابداع روشن می‌سازد.

مقدمه

متن استراتژیک مدیریت، نوآوری را به عنوان یک عامل توانا کنندة مهم برای مؤسسات جهت ایجاد برتری رقابتی پایدار و ارزشمند در پیچیدگی‌های افزایشی و محیط بسیار متغیر می‌داند. مؤسسات با ابداعات بیشتر، در پاسخ‌گویی به تغییرات محیطی و رشد ظرفیت‌های جدید که به آن‌ها در اجرای بهتر یاری می‌رساند، موفقتر خواهند بود.ابتکارات تازه بسیار به دانش کارمندان، تخصص و تعهد به عنوان کلید مصرفی در فرآیند ابداع ارزشمند، بستگی دارد. دیدگاه دانش – پایه‌ی مؤسسات را به عنوان مخزن دانش و صلاحیت می‌داند. بر طبق این دیدگاه، مطالعات قبلی دانش و صلاحیت منبع انسانی را به عنوان سرمایه‌های با ارزشی برای مؤسسات می‌داند، به دلیل ویژگی‌هایشان نظیر مؤسسة مشخص، پیچیدگی اجتماعی و مسیرهای وابسته.تمرینات منبع انسانی (تمرینات HR) ابزاری ابتدایی بود که مؤسسات به وسیله‌ی آن می‌توانستند استعدادها، طرز برخوردها، و رفتار افراد در انجام کارشان را شکل داده و تحت تأثیر قرار دهند و بنابراین به اهداف سازمان‌بندی شده دست یابند. متون قبلی به ارتباط تمرینات HR و محصولات سازماندهی شده نظیر سودمندی، انعطاف‌پذیری و کارایی مالی توجه می‌کردند،  اما فهم و دانش جهت احاطه کردن ابداعات تازه نیاز به گسترش یافتن دارد. بر این اساسا، مطالعه‌ی حاضر از جنبه‌ی دانش ? پایه تلاش در پیوند دادن تمرینات HR و ابداعات تازه مؤسسات دارد. برای اینکه ابداع صورت پذیرد، ممکن است مؤسسات سرمایة انسانی را جهت پیشرفت تخصص سازماندهی شده برای ایجاد محصولات و خدمات جدید تحت نفوذ خود قرار دهد. اگرچه که تخصص پیچیده‌تر است و در گذشته نتیجة سنجش تمرینات روی تکالیف نمایشگر در حوزه مربوطه بودند، این سنجش تمرینات، موجب این امر شد که افراد خواهان انجام تکالیف و برای بهبود اجرا تلاش کنند مؤسسات می‌توانند یک سری تمرینات استراتژیکی را انجام دهند. جهت ایجاد میل و انگیزه در کارمندان برای جذب شدن به اجرای این تمرینات حساس در پیشرفت تخصص سازماندهی شدة مقاصد بازرگانی، نظیر اعمال ابداعات تازه. بر این اساس، تمرینات استراتژیکیHR می‌تواند برای فعالیت‌های تازه سودمند بوده چون تمرینات استراتژیکی HR به مؤسسات این اجازه را می‌دهند که دانش و تخصص مؤسسات را کشف کرده و مورد استفاده قرار دهند. دانش سرمایة انسانی و مؤسسات، به راحتی نمی‌تواند در بین افراد درون مؤسسه انتقال یابد. اگرچه که یک مؤسسه به دانش، استعداد و تخصص کارمندان دسترسی دارد، ممکن است به ظرفیت خوبی در اداره کردن ابزار مدیریت دانش مصرف مؤثر از سرمایه انسانی برای اطمینان حاصل کردن از پیشرفت تخصص سازماندهی شدة ابداع، نیاز داشته باشد. مدیریت دانش راهی برای افزایش و خلق ارزش است که از به کار بستن فوت و فن و تخصص موجود در ذهن افراد استفاده می‌کند. طبق گفته‌های فوق، مدیریت دانش ممکن است ارتباط بین تمرینات استراتژیکی HR و ابداعات تازه را تحت تأثیر قرار دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *