▪ روز اول :

راز مديريت در اين است كه مقام و موقعيت را ابزاري براي خدمت به ديگران بداني، نه تريبوني كه از طريق آن امتيازخود را به گوش همه برساني .

▪ روز دوم :

راز مديريت در به خاطر سپردن اين قانون است كه :.« انسان ها مهم تر از اشيا هستند »

▪ روز سوم :

راز مديريت در اين است كه نسبت به زيردستانت صادق و صميمي باشي و متوقع نباشي كه آنها در صداقت و صميميت پيشقدم شوند .

▪ روز چهارم :

راز مديريت در اين است كه اعتبار خودت را با ديگران ومشكلات آنها را با خودت قسمت كني

▪ روز پنجم :

راز مديريت در اين است كه طرفدار حقيقت باشي . يادت باشد كه در آخر همواره حقيقت برنده است .

▪ روز ششم :

راز مديريت در اين است كه همواره هدف نهايي را در« ما واقعاً به دنبال چه هستيم؟ » : نظر بگيري

▪ روز هفتم :

راز مديريت در اين است كه احساسات متعادل داشته باشي : از موفقيت مغرور و از شكست نااميد نشو، اما تا مي تواني تلاش كن

كارها را درست انجام دهي، نتايج خودشان با هم كنارخواهند آمد .

▪ روز هشتم :

راز مديريت در اين است كه حواست را بر كاري كه انجام مي دهي متمركز كني، نه بر خودت به عنوان كننده كار .

▪ روز نهم :

راز مديريت در اين است كه انجام كاري را كه خودت دوست نداري انجام دهي، از كس ديگري نخواهي .

▪ روز دهم :

راز مديريت در اين است كه اول نفع ديگران را در نظربگيري، بعد نفع خودت را .

▪ روز يازدهم :

راز مديريت در اين است كه به صداي عقل و شعورديگران گوش كني، يعني به واقعيتي كه در پس هر اتفاقي وجود دارد .

▪ روز دوازدهم :

راز مديريت دراين است كه همه چيز را همان طور كه هست بپذيري، نه آن طور كه دلت مي خواهد، يا فكر مي كني بايد باشد؛زيرارؤياهاي ناممكن، تنها با گذشتن از مراحل ممكن تحقق مي يابند .

▪ روز سيزدهم :

راز مديريت در اين است كه بهترين استفاده را از استعدادهاي ديگران، همان طور كه هستند بكني و فكر كني اگر استعدادهاي شان جور ديگري بود، بهتر مي شد .

▪ روز چهاردهم :

راز مديريت در دورانديشي است . به جايي نگاه كن كه از ديدرس خارج است، به استعدادهايي كه در افق قرار دارند .

▪ روز پانزدهم :

راز مديريت در اين است كه به راه حل ها فكر كني نه به مشكلات .

▪ روز شانزدهم :

راز مديريت در اين است كه خود را پايبند سنت ها نكني . كاري را كه حقيقتاً درست است انجام بده . حتي اگر ديگران آن كار را هزار بار انجام داده باشند، باز هم تازه بهنظر خواهد آمد .

▪ روز هفدهم :

راز مديريت در اين است كه ديگران را در آرمان ها و اهدافت سهيم كني و آنها را دوستان خودت بداني تا همواره حمايتت كنند .

▪ روز هجدهم :

راز مديريت در اين است كه پايبند اصول صحيح باشي و قضاوت هاي مردم را شاخص قرار ندهي .

▪ روز نوزدهم :

راز مديريت در اين است كه اصول والايي را كه در قوانين از پيش تعريف شده وجود دارد، در محبت و مهرباني جستجو كني .

▪ روز بيستم :

راز مديريت در اين است كه تيم انجام دهنده كار را مهم تر از نتيجه كاربداني . يادت باشد كه يك گروه خوب، مي تواند محصولات مختلفي توليد كند .

▪ روز بيست ويكم :

راز مديريت در اين است كه حب و بغض بر تصميماتت اثر بگذارد .

▪ روز بيست ودوم :

راز مديريت در اين است كه از ديگران همكاري و كمك بخواهي نه اطاعت و حرف شنوي .

▪ روز بيست وسوم :

راز مديريت در ميزان اشتياق نسبت به كار است . اشتياق نسبت به ايده هايت ديگران را وادار به پذيرفتن آنها خواهد كرد .

▪ روز بيست وچهارم :

راز مديريت در اين است كه هر كاري را با طيب خاطر انجام دهي .

▪ روز بيست وپنجم :

راز مديريت در اين است كه از انجام كار بيش از نتيجه كار لذت ببري . در اين صورت، با توجه به متغيربودن چيزها، توانايي تو براي انگيزه دادن به ديگران همواره ثابت خواهند ماند .

▪ روز بيست وششم :

راز مديريت در اين است كه انجام هر كاري را به مثابه راهي بداني كه سرانجامش به كاميابي منتهي مي شود .

▪ روز بيست وهفتم :

راز در اين است كه با ايجاد انگيزه در ديگران، باعث شوي به استعدادهاي متعالي خود ايمان بياورند .

▪ روز بيست وهشتم :

راز مديريت در اين است كه در كار، از قدرت دليل و منطق استفاده كني و قلبت هم راهنمايت باشد .

▪ روز بيست ونهم :

راز مديريت در دوست داشتن ديگران است . نبايد ديگران را از خودت جدا بداني، زيرا آنها جزئي از حقيقت والاي وجود تو هستند .

▪ روز سي ام :

راز مديريت در بزرگواري است، نه در كينه جويي نسبت به ديگران . هنگامي كه ديگران موجب آزار تو مي شوند، يادت باشد كه خود را بيشتر از تو آزار مي دهند . پس در سكوت با آنها همدردي كن

▪ روز سي ويكم :

راز مديريت در شوخ طبعي است . با ديگران بخند، اما هرگز به ديگران نخند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *