به موجب ماده 28 قانون استخدام کشوری . وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزشیابی را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس نمایند . ارزشیابی کارکنان که در سال یک مرتبه انجام میشود اثرات فراوانی در تصمیمات اداری دارد از جمله : تشخیص خدمت برجسته . افزایش فوق العاده شغل . پرداخت پاداش معادل 2 ماه حقوق و مزایا . پرداخت فوق العاده کارانه . انتصاب به پست های مدیریت و سرپرستی .تعیین ضریب افزایش سنواتی . ارتقاء گروه . تعیین نیازهای آموزشی و بهسازی کارکنان تغییر شغل . کاهش فوق العاده شغل و اخراج . طبیعی است که به دلیل اهمیت ارزشیابی ممکن است میان مقام ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده اختلاف نظر حاصل شود و گاه نیز ارزشیابی کنندگان و تایید کنندگان سلیقه و نظریات شخصی خود را اعمال نمایند . برای جلوگیری از این امور و عدم تضییع حق کارکنانی که نسبت به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات ارزشیابی کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی را برابر مقرارات زیر پیش بینی کرده است . برای رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان در هر دستگاه و واحد استانی مربوط کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی تشکیل می شود .

ترکیب این کمیته در مرکز دستگاه عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی و دو نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه . ترکیب این کمیته در واحدهای استانی عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی یا بالاترین مسئول ارشیابی . دو نفر به انتخاب مدیر کل یا بالاترین مقام واحد استانی .


کارکنانی که به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند اعم از آن که در ارزشیابی سالانه امتیاز بیشتر یا کمتر از حد نصاب ( 17 امتیاز از مجموع 30 امتیاز ) کسب کرده باشند میتوانند شکایت خود را ظرف مدت یکماه پس از رویت فرم ارزشیابی به کمیته رسیدگی به شکایات تسلیم کنند . شکایات ارزشیابی کارکنان شاغل در حوزه مرکزی دستگاهها و نیز آن دسته از کارکنان واحدهای استانی که ارزشیابی کننده و یا تایید کننده فرم ارزشیابی آنان عضو کمیته رسیدگی به شکایات استان باشد در کمیته رسیدگی به شکایات مرکز مورد رسیدگی قرار میگیرد .شکایات ارزشیابی سایر کارکنان واحدهای استانی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی میشود .واحد ارزشیابی در حوزه مرکزی دستگاهها به عنوان دبیرخانه کمیته رسیدگی به شکایات عمل میکند .و ضمن دریافت شکایات ارزشیابی کارکنان نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در مورد موضوع شکایات اقدام و نتیجه را به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور رای به کمیته رسیدگی به شکایات مرکز ارسال میدارد در مراکز استانها این وظیفه به عهده کارشناس مسئول ارزشیابی استان میباشد . کمیته رسیدگی به شکایات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید یا رد نتیجه ارزشیابی کارمند شاکی در مرکز به واحد ارزشیابی در واحدهای استانی به کارشناس مسئول ارزشیابی استان حداکثر ظرف مدت دو ماه اعلام میکند. واحد ارزشیابی در مرکز و کارشناس مسئول ارزشیابی در استان مکلفند در صورت تغییر نتیجه ارزشیابی توسط کمیته رسیدگی به شکایات ضمن انعکاس رای کمیته به کارمند شاکی نسخ فرم ارزشیابی را جهت اقدام متقاضی به واحد کارگزینی و واحد متبوع کارمند ارسال کنند . بدیهی است در این صورت کلیه حقوق معوقه کارمند شاکی از تاریخ استحقاق به وی اعطا خواهد شد . چنانچه در بررسی ها محرز گردد که نتیجه ارزشیابی عمدا” موجب تضییع حق ارزشیابی شونده گردیده است واحد ارزشیابی در مرکز و بالاترین مسئول ارزشیابی در استان حسب مورد موضوع را به اطلاع بالاترین مقام دستگاه و یا واحد استانی جهت انتخاب تصمیم مقتضی در مورد ارزشیابی کننده و تایید کننده خواهند رساند. چنانچه کمیته حین رسیدگی پی ببرد که نمره کارمند شاکی غیر واقعی و بیشتر از استحقاق کارمند است احتمالا” حق تغییر آن را ندارد اما میتواند ارزشیابی کننده را به عنوان اعطای امتیاز بر خلاف ضوابط تحت تعقیب قرار دهد . همچنین اگر ارزشیابی شونده از امضای فرم استنکاف ورزد بعد از گذشت یک ماه از تاریخ رویت به منزله قبول امتیاز تلقی خواهد شد که در این صورت گواهی رویت فرم ارزشیابی با ذکر تاریخ ضروری خواهد بود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *